Начало | Изследвания | Изследвания на потреблението

Изследвания на потреблението

Познатост, нагласи и употреба

Изследванията за познатост, нагласи и употреба са съществени за управлението на пазарното поведение на една фирма на всеки етап от развитието й. Те предоставят информация за:

 • познатост на продукти и услуги
 • проникване на продукта / услугата
 • профили на потребителите
 • имидж на марки и фирми
 • фактори за избор
 • нагласи към продукта / услугата
 • други важни въпроси

Тестване на продукти

Продуктовите тестове се провеждат, за да се провери възприемането или да се подобрят характеристиките на продукта.
В зависимост от мястото на провеждане продуктовите тестове биват:

 • в зала (central location test CLT) – респондентите се канят в спецално определено място
 • у дома (home-usage tests HUT) – респондентите получават мостри от продукта и го пробват в къщи за определен срок

В зависимост от целите, продуктовите тестове могат да бъдат “слепи” (не се разкрива марката на продукта) или “с марка” (продуктът участва в теста с марката си)

Тестване на концепции

Тестовете на концепция са незаменим инструмент когато се въвежда нов продукт, услуга, марка или реклама или се планират изменения в съществуващите. Те предоставят надеждни насоки за възпримането на тестваната концепция от страна на потребителите.
В зависимост от етапа на разработка и съпътстващия риск, концепциите могат да се тестват с качествени или количествени методи или с комбинация от двата вида.

Таен клиент (Привидно пазаруване)

Тайните клиенти помагат на фирмите да оценят качеството на услугата, която те предоставят на крайните си потребители.
Нашите тайни клиенти имат богат опит в привидно пазаруване на услуги в областта на финансите (банкови и застрахователни), телекомуникации, автомобили, аптеки, магазини и др.

Изследване на медиите

Непрекъснати или Периодични Изследвания
Национални медийни изследвания /ТВ, радио и преса/
Регионални медийни изследвания /ТВ, радио и преса - по методика DAR/
Специализирани медийни проучвания - чрез тях може да се определи позиционирането на медията и да се дадат насоки за промени в съдържанието й с цел да се разшири нейната аудитория.
TGI /Target Group Index/

Изследване на целевите групи (TGI) /2002г - 2014г/

Непрекъснато изследване, което измерва потребителски навици, свързани с пазаруване, медийното поведение и нагласи, с цел да опише възможно най-точно характеристиките на целевите групи потребители и потенциалните стратегии, които ще дадат възможност да се комуникира с тези групи.
Производителите, рекламодателите, рекламните агенции и медиите използват TGI за разработване на по-ефективни маркетингови стратегии и рекламни кампании.
TGI е разработен във Великобритания от BMRB и се провежда в повече от 65 страни, включително и в съседните на България държави. Маркет Тест е изключителен представител на TGI/Kanar Media за България  повече...

TGI

Кратко описание на TGI България

TGI – Индекс на целевата група е непрекъснато изследване, което измерва потребителски навици, свързани с пазаруване, медийното поведение и нагласи, с цел да опише възможно най-точно характеристиките на целевите групи потребители и потенциалните стратегии, които ще дадат възможност да се комуникира с тези групи. Производителите, рекламодателите, рекламните агенции и медиите използват TGI за разработване на по-ефективни маркетингови стратегии и рекламни кампании.

TGI е разработен във Великобритания от BMRB и се провежда в над 65 страни, включително и в съседните на България държави.

Обзор на TGI България:

 • Размер на извадката: 12,000 годишна извадка
 • Представителност: Градското население на България на възраст 15-69
 • Методика: Лично интервю и въпросник за самопопълване
 • Честота: Данните се предоставят четири пъти годишно
 • Теренна работа: Всеки месец

Какво измерва TGI?

Продукти и марки

Изследването TGI покрива пълния диапазон от потребителски стоки и услуги, като предоставя данни за повече от 2000 марки и над 200 продуктови категории. В това число се включват:

 • Домакински уреди и продукти за дълготрайна употреба
 • Облекло
 • Захарни изделия
 • Напитки
 • Храни
 • Финансови услуги, застраховки
 • Мобилни комуникации
 • Отпуски и пътувания
 • Продукти за домакинството
 • Свободно време
 • Автомобили
 • Фармацевтични продукти
 • Пазаруване
 • Цигари
 • Козметика и тоалетни принадлежности
 • Медийна / Маркетингова информация

Тъй като TGI е инструмент за планиране, при който пълният аспект от информация идва от един източник, данните за всеки продукт и марка могат директно да бъдат анализирани спрямо изчерпателната информация относно медийното потребление, събрана от същите респонденти, което позволява на клиентите на TGI да идентифицират медийните и маркетинговите възможности. Информацията за медийното потребление включва:

 • Средният брой читатели на едно издание и честотата на четене за над 100 вестници и списания. Също така се измерва и предпочитанията на респондентите да четат определени секции или теми.
 • Обем на телевизионното гледане (включително кабелни и сателитни телевизии), модели на телевизионното гледане и програмите, които респондентите специално избират да гледат.
 • Слушането на национални и регионални радиостанции и типовете музика и програми, които се слушат.
 • Изложеност и запомняне на външната реклама
 • Посещенията на кино и предпочитаните типове филми
 • Използването на Видео и Телетекст
 • Потреблението на Интернет
 • Демография

Всяка променлива или комбинация от променливи, изследвани от TGI могат да бъдат анализирани и от гледна точка на демографията. В това число се включва пълна информация за възрастта, пола, професията, региона, доходите, брачния и работния статус, образование, възраст на завършване на образованието, характеристики на домакинството и притежание на жилище. Ново въведение е Глобален TGI Социо-икономически Статус, който разделя населението на четири групи.

Твърдения за нагласи и стил на живот

TGI предоставя и широк спектър от информация за нагласи, наричана още TGI Lifestyle. Въпросникът съдържа секция от над 290 твърдения, които са подбрани специално, така че да измерват ценностите и нагласите на респондентите. Тези
твърдения се оценяват на пет степенна скала (от напълно несъгласен до напълно съгласен) и покриват отношенията и нагласите към медиите, здравето, отпуските, финансите, напитките и много други сектори.

Резултатната информация предоставя уникална качествена перспектива за количествено изследване на информацията. Когато се използва коректно TGI Lifestyle може да дискриминира целевите групи много по-точно, отколкото само демографските дефиниции, и да постигне много по-релевантно сегментиране на потребителите.

Мощен софтуер за анализи

Централен елемент при анализа на данните от TGI заема специално разработеният софтуер Choices 3. Той дава възможност на потребителите да извършват мощни анализи – от прости крос-таблици до сложни мултивариантни сегментации. Софтуерът се предоставя с няколко допълнителни модула – Correspondence Analysis – Модул за изследване на взаимовръзките между стила на живот, нагласите на потребителите и техните предпочитани марки, продукти и медии, Cluster Analysis – Модул за сегментиране на пазара на даден продукт или медия на базата на психографски фактори, Press Reach+Frequency – Модул за планиране и оптимизиране на рекламна кампания в пресата.

За повече информация относно TGI България се обръщайте към Ивайло Богомилов, мениджър на проекта: e-mail: ivaylo.bogomilov@mtest.bg или телефони: (+359 2) 988 27 79, 988 27 49